fbpx Skip to content

Algemene Inschrijvings- & Betalingsvoorwaarden MARK Leefstijl & Vitaliteit.

1.1 Betalingen

De betaling voor onze opleidingen wordt direct bij inschrijving via een online betaling voltrokken, waarna je direct de opleidingsfactuur ontvangt. De Post-HBO registeropleiding mag in goed overleg in 3 of 6 termijnen worden voldaan. Wanneer de werkgever de factuur zal betalen is er een mogelijkheid tot inschrijven zonder directe betalingsverplichting. Neem hiervoor contact op met support@leefstijl-vitaliteit.nl. De factuur dient dan binnen 14 dagen na ontvangst in zijn geheel te worden voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald, is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige. Zonder betaling wordt de student uitgesloten van deelname aan de opleiding.

De erkende Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach is vrijgesteld van BTW. Zie voor de meest actuele prijzen www.leefstijl-vitaliteit.nl. MARK behoudt zich het recht voor prijzen indien gewenst tussentijds aan te passen.

1.2 Drankarrangement

MARK verzorgt voor iedere deelnemer een drankarrangement (koffie/thee/water) gedurende de opleidingsbijeenkomsten.

1.3.a. Annulering

Annulering van de inschrijving geschiedt met een aangetekend schrijven. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van het poststempel. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt € 500,- in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk.

1.3.b Bedenktermijn

Vanaf het moment dat de inschrijving bevestigd is, heeft de deelnemer een bedenktermijn van veertien dagen waarbinnen de deelnemer de overeenkomst zonder opgave van reden kan herroepen. De deelnemer kan de overeenkomst herroepen door binnen de bedenktermijn per post of e-mail een ondubbelzinnige een verklaring te sturen dat de overeenkomst herroepen dient te worden.

1.4 Verplaatsing of tussentijdse staking

Bij verplaatsing van de inschrijving meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt € 250,- in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de inschrijving tussen 30 dagen en 1 week voor aanvang wordt € 500,- in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de inschrijving binnen 1 week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt € 750,- van de cursuskosten in rekening gebracht. Voor
verplaatsing van het praktijkexamen gelden de Algemene Examenbepalingen.

1.5 Tussentijdse beëindiging

Teruggave van een gedeelte van de opleidingssom is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. MARK behoudt zich het recht schriftelijk bewijs daarvoor aan te vragen.

1.6 Examens

Indien een opleiding wordt gevolgd waarbij een examen door MARK wordt afgenomen, is dit een verplicht onderdeel van de opleiding. Een MARK opleiding wordt getoetst door middel van een schriftelijk examen, een praktijkexamen, een praktijkopdracht of een combinatie van één of meer van deze vormen. De Algemene Examenbepalingen zijn van toepassing op alle MARK examens. Een exemplaar hiervan kan worden opgevraagd bij MARK. Indien de cursist niet deelneemt aan het MARK  examen, dan dienen toch de examenkosten te worden voldaan. Zie voor de meest actuele prijzen www.leefstijl-vitaliteit.nl

1.7 De studiebijeenkomsten

MARK behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van MARK, te gering aantal deelnemers voor aanvang van de opleiding deze te laten vervallen of uit te stellen. Om reden van veranderingen in exameneisen of kwalitatieve verbetering, behoudt MARK zich het recht voor om programma’s tussentijds te wijzigen.

1.8 Studiematerialen

Van het door MARK ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan MARK voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van MARK mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. MARK behoudt zich het recht voor om de literatuurkosten te wijzigen als het programma en/of bijbehorende literatuur voor de opleiding wijzigt.

1.9 Overig

Door inschrijving voor de Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach van MARK, gaat de deelnemer akkoord met de Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden van MARK.