fbpx Skip to content

MARK’s Algemene voorwaarden

versie 23-01-2024.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: Algemene voorwaarden
 2. “MARK” : MARK Academy voor Leefstijl BV, gevestigd te Dronten aan de (8252 LJ) Eindhovenschelaan 8, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57299676, of MARK Professionals BV, gevestigd te Dronten aan de (8252 LJ) Eindhovenschelaan 8, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57299056
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van MARK wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt. ‘‘Particuliere klant’’: een natuurlijk persoon die de beroepsopleiding of training zelf betaalt en/of op het inschrijfformulier invult dat het een privé inschrijving is.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MARK en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MARK, voor de uitvoering waarvan door MARK derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MARK en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien MARK niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MARK in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

 1. MARK brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk of via de website uit.
 2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  1. Een omschrijving van de beroepsopleiding, training of bijscholing en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt;
  2. De wijze van uitvoering;
  3. Startmoment van de opleiding of training;
  4. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod;
  5. De (eventuele) toelatingseisen;
  6. De totale investering;
  7. De wijze van betaling
 1. De klant gaat een overeenkomst aan met MARK door middel van een inschrijving voor een opleiding of training. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail of telefonisch. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van MARK te kennen en te aanvaarden. MARK stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Tarieven en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle tarieven vrijgesteld van BTW, en luiden de tarieven in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. MARK is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van MARK in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 1. Voor zover MARK, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen MARK verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van MARK in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van MARK beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 6.1 Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Indien de klant een particuliere klant is en de opleiding of training zelf betaalt, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wilt ontbinden geschiedt dit telefonisch via 085 – 237 68 68 of per e-mail: support@leefstijl-vitaliteit.nl Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat jouw inschrijving door MARK is bevestigd. Het recht vervalt zodra het intakegesprek heeft plaatsgevonden of er een bijeenkomst van de desbetreffende training of opleiding is bijgewoond.
 2. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de klant van de overeengekomen opleiding of training geschiedt telefonisch via 085 – 237 68 68 of per e-mail: support@leefstijl-vitaliteit.nl
 3. Bij annulering meer dan 60 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 10% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 20% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 30% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 4. Op verzoek van de klant kan in overleg besloten worden om de opleiding of training op een later moment te volgen. Bij verplaatsing van de opleiding/training meer dan 14 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 200,- vrijgesteld van btw in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de opleiding/training binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 250,- vrijgesteld van btw in rekening gebracht. Indien de klant gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en vervolgens wilt annuleren worden de annuleringskosten (zie artikel 6, lid 3) berekend met het moment van aanvragen van deze verplaatsing ten opzichte van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag.
 5. In alle gevallen kan – na toestemming van MARK – een vervanger worden gestuurd.
 6. De klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dit geval wordt 50% van de opleidingssom in rekening gebracht, tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door MARK.
 1. MARK behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen opleiding of training niet door te laten gaan. Als MARK besluit om een opleiding of training niet door te laten gaan, heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren of om kosteloos doorgeplaatst te worden. Dit recht vervalt voor de klant indien er voor MARK sprake is van overmacht (zie artikel 11. Lid 4 & 5). Opleidingsgroepen gaan van start met minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.
 2. Bij annulering van een inschrijving voor een fysiek evenement zijn we genoodzaakt 100% van de kosten in rekening te brengen, omdat hier sprake is van een tijdsgebonden artikel. Wel bieden we je de mogelijkheid om a) een vervanger te sturen of b) tot 7 dagen voor aanvang van het evenement een voucher aan te vragen die je kunt inzetten voor een ander evenement (van hetzelfde bedrag). Neem hiervoor contact met ons op via 085 – 237 68 68 of per e-mail: support@leefstijl-vitaliteit.nl . Een inschrijving voor een evenement is uitgezonderd voor het herroepingsrecht.
 3. Bij annulering van een inschrijving voor een online Masterclass zijn we genoodzaakt 100% van de kosten in rekening te brengen en geven we geen geld retour, omdat hier sprake is van een tijdsgebonden artikel. Wel bieden we je de mogelijkheid om tot 48 uur voor aanvang een vervanger te sturen. Neem hiervoor contact met ons op via 085 – 237 68 68 of per e-mail: support@leefstijl-vitaliteit.nl

Artikel 6.2 Annulering en verplaatsing – Incompany trajecten

 1. Indien de klant annuleert 30 dagen voor aanvang van het traject wordt een bedrag van 25% van de totale investering in rekening gebracht. Als het traject tussen de 30 dagen en 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt een bedrag van 50% van de totale investering in rekening gebracht. Als de annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van het traject plaatsvindt de totale investering in rekening gebracht.
 2. Indien de klant 30 dagen voor aanvang de bijeenkomst verplaatst worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing tussen de 30 dagen en 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt een bedrag van 25% van de bijeenkomst in rekening gebracht. Bij verplaatsing tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt een bedrag van 50% van de bijeenkomst in rekening gebracht. Bij verplaatsing korter dan 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

MARK behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door MARK en/of samenwerkingspartners van MARK verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het integrale vitaliteitsmodel, de integrale vitaliteitscheck, LVA’s, intakeboekjes, lesmappen, boeken, vragenlijsten, Quickscan spel, hand-outs, oefenexamens en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van MARK openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht. Het lesmateriaal wat de student tijdens de eerste opleidingsdag ontvangt is – nadat de opleidingsfactuur in zijn geheel is voldaan-  eigendom van de student.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan MARK verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van MARK. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) studentenpagina’s/opleidingspagina’s en (elektronische) toezending van informatie over opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van MARK. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar support@leefstijl-vitaliteit.nl De klant en MARK zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacy statement voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

MARK, haar medewerkers en in opdracht van MARK werkzame externen zullen de door de klant versterkte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 10. Overige rechten MARK

 1. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt MARK zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 2. MARK heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van de inschrijving blijft de op dat moment overeengekomen prijs gelden. Echter zijn druk- en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een Btw-verhoging) voorbehouden.
 3. MARK behoudt zich het recht om door de klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door MARK aangeboden opleidingen of trainingen.
 1. MARK heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten als ze door overmacht (alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft) tijdelijk is verhinderd verplichtingen tegenover de klant na te komen. Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan MARK niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt MARK zijn verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. Dit betekent dat, in het geval dat MARK tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, de klant de overeenkomst niet kosteloos kan ontbinden. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden (zie artikel 6).

Artikel 11. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens MARK, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 12. Examens

Onze Post-HBO registeropleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen dat door MARK wordt afgenomen. Tevens maken de schriftelijke examenopdrachten tussen de modules door, integraal onderdeel uit van het totale examen.  Voor alle examenonderdelen geldt dat ze met een voldoende moeten zijn afgerond om het officiële Post-HBO diploma te kunnen behalen. Tevens mag de student maximaal 2 opleidingsdagen missen om het recht op diplomering te behouden.

Het praktijkexamen en de schriftelijke examenopdrachten, en de daarbij horende kosten, zijn een integraal onderdeel van de Post-HBO opleiding.  Herkansingen van onderdelen komen voor eigen rekening van de student.

De Algemene Examenbepalingen van MARK zijn van toepassing op alle MARK-examens. Een exemplaar hiervan kan worden opgevraagd bij MARK.

Artikel 13. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MARK partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor MARK is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een klant ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan per e-mail. MARK registreert de klacht en je ontvangt binnen vier werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij streven naar een zo spoedig mogelijke oplossing die leidt tot volle tevredenheid. Een klacht wordt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan word je hiervan zo snel mogelijk schriftelijk in kennis gesteld. Je klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld door een medewerker, die zelf niet bij de gedraging die tot de klacht heeft geleid betrokken was.  Een afgehandelde klacht wordt door ons gedurende 1 jaar bewaard.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg wordt opgelost, dan kan de klant of MARK zich richten tot De Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/ ). Indien MARK zich wilt richten tot De Geschillencommissie wordt dit eerst schriftelijk gevraagd aan de klant.

Een geschil wordt enkel in ontvangst genomen indien de klacht eerst bij MARK is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie is MARK aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de geschillencommissie is een bindend advies. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij MARK bij de Geschillencommissie ingediend te worden.

Cedeo-Erkenning-logo
beste-opleider
CRKBO-logo