fbpx Skip to content

Privacy statement

Via deze Privacy Statement informeren MARK Academy voor Leefstijl BV., MARK Academy BV. en MARK Professionals BV. jou over de wijze waarop onze organisaties omgegaan met jouw persoonsgegevens. MARK Academy voor Leefstijl BV., MARK Academy BV. en MARK Professionals BV. zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als “MARK”. MARK respecteert jouw privacy. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden door MARK verwerkt voor verschillende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan onze opleidingen en trainingen;
  • het verzorgen van de door jou gekozen opleiding of training;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om jou onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden na ontvangst van jouw expliciete toestemming;
  • om jou de opgevraagde inlichtingen te verstrekken en op jouw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan op MARK rustende wet- en regelgeving.

Zonder jouw persoonsgegevens kunnen we geen contact opnemen of jou informeren over onze diensten wanneer je daarom gevraagd hebt. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden.

Welke gegevens worden verwerkt?

MARK verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of jouw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken daarbij de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens, jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt MARK persoonsgegevens in het kader van jouw opleiding of training, zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of jij de opleiding of training (met goed gevolg) hebt afgerond.

Persoonsgegevens en derden

Jouw persoonsgegevens zijn beperkt beschikbaar voor onze docenten en trainers, maar ook voor andere functionarissen binnen MARK om de planning en uitvoering van de verschillende opleidingen en trainingen op elkaar af te stemmen. Indien dat met jouw werkgever is overeengekomen, kan MARK informatie over jouw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan jouw werkgever. Wij kunnen jouw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan accrediterende organisaties. Voor het aanvragen van het officieel erkende Post-HBO diploma worden jouw persoonsgegevens gedeeld met de Stichting CPION. MARK zal jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij jij daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan MARK of indien MARK daartoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging en bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De uitwisseling van gegevens via onze website https://www.leefstijl-vitaliteit.nl gebeurt op basis van versleuteling met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Deze gegevens worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem. MARK bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. MARK mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Voor de persoonsgegevens die bij MARK achtergelaten worden, maar niet direct bij een inschrijving voor een opleiding horen, hanteren we de volgende bewaartermijnen:

  • Contactformulier Max. 2 jaar
  • Nieuwsbrief-inschrijving tot moment van uitschrijving
  • Inschrijving Masterclass Max. 2 jaar
Nieuwsbrief en Masterclass

Regelmatig houden wij online masterclasses om geïnteresseerden te informeren over onze programma’s. Jouw voornaam, achternaam en e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan deze lijst van abonnees. Iedere mailing of nieuwsbrief die naar aanleiding hiervan gestuurd wordt, bevat een link waarmee je je per direct kunt afmelden. De gegevens van het abonneebestand worden niet aan derden verstrekt.

Jouw rechten als betrokkene

De privacy wetgeving geeft jou een aantal rechten. Wij informeren je daar graag over. Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail (support@leefstijl-vitaliteit.nl) of het contactformulier op deze website.

MARK zal in beginsel binnen vier weken reageren op een verzoek tot uitoefening van onderstaande rechten. In geval van een verzoek tot verwijdering zal MARK de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Mocht je het oneens zijn met onze manier van het verwerken van jouw persoonsgegevens en kom je er niet uit met de privacy medewerker van MARK, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Recht van toegang en inzage

Jij hebt het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van jouw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Jij hebt steeds het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Jij mag ook vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

Recht van gegevensoverdracht

Jij hebt het recht om jouw Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere gegevensverantwoordelijken te laten overdragen.

Recht van intrekking van jouw toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, mag jij deze toestemming op ieder moment intrekken.

Recht van bezwaar

De privacywetgeving geeft jou het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer jij daarvoor legitieme redenen heeft. Afhankelijk van het type verzoek zal door ons een belangenafweging plaatsvinden waar we je over zullen informeren. Daarnaast heb jij steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dat geval hoef je geen redenen aan te geven.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die in onze opdracht en op basis van onze instructies gegevens van jou verwerken, hebben we schriftelijke afspraken gemaakt over een veilige verwerking van persoonsgegevens. Onderdeel van die afspraken is de vastlegging van waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Hierin staat ook dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en de gegevens niet zelf mag verwerken voor een ander doel dan met MARK is afgesproken.

Sociale Netwerken

Op de website www.leefstijl-vitaliteit.nl zijn icoontjes opgenomen om de website of specifieke pagina’s makkelijk te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze icoontjes zijn geplaatst met een code die is aangeleverd door de sociale mediakanalen zelf. Deze code zorgt er onder meer voor dat er een cookie geplaatst wordt (zie onderdeel hierna over Cookies).

Je kunt de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter erop nalezen om te ontdekken wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. We willen je erop wijzen dat MARK niet instaat voor de verwerking door dergelijke bedrijven en dat hun privacyverklaringen ook kunnen wijzigen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat automatisch door de internetbrowser wordt meegestuurd en op jouw computer wordt geplaatst. Deze cookie onthoudt jouw instellingen en voorkeuren. Wij gebruiken deze gegevens voornamelijk om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer je de browser afsluit. Je kunt het plaatsen van cookies uitzetten bij de browser instellingen op jouw computer. Het is ook mogelijk in te stellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Het blokkeren van cookies kan er mogelijk voor zorgen dat je niet van alle onderdelen van de website optimaal kunt gebruiken.

Facebook

Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
Eigenschap: De cookie komt van Facebook.
Delen: Bekijk Facebook Privacy Statement.

LinkedIn

Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.
Delen: Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Google

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing
Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Delen: Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics

Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor MARK en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
Eigenschap: De cookie komt van Google.
Delen: Bekijk Google Privacy Statement.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer herleidbaar naar jou.

Deze verkregen informatie wordt, geanonimiseerd dus zonder het volledige IP-adres van je computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je kunt het privacybeleid van Google nakijken voor meer informatie of specifiek het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om MARK als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Uitsluiten van gegevensverzameling

Wil je niet dat jouw geanonimiseerd bezoekgedrag vastgelegd wordt, dan kun je ervoor zorgen dat ‘Google Analytics’ géén gegevens vastlegt in de cookies. Hiervoor kun je een plug-in installeren in je eigen internet browser. Klik hier voor een overzicht van opt-out plug-ins voor diverse browsers.

Wil je helemaal geen cookies accepteren tijdens je bezoek aan onze website? Pas dan de privacy instellingen van je browser aan.

Aansprakelijkheid

In geen geval kan MARK aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van onze website via uw computer, IP-adres en identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Wijzigingen

MARK behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement te wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 28-06-2022.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

MARK Leefstijl & Vitaliteit 
Beerzerweg 5-E
7731 PA  Ommen
085 – 237 68 68